svenskademensdagarna

Nka

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) är ett kompetenscentrum som arbetar för att utveckla framtidens anhörigstöd. Den huvudsakliga uppgiften är att vara ett expertstöd till kommuner, regioner och enskilda utförare. Nka ska fungera som en länk mellan forskning och praktik och har i uppdrag att samla in, strukturera och sprida kunskap och forskningsresultat.

Vid årets Svenska Demensdagar vill vi särskilt lyfta två foldrar som vi nyligen har tagit fram. Den ena heter ”Stöd till den som vårdar och hjälper en närstående” och är en sammanfattning av Socialstyrelsens underlag till en nationell anhörigstrategi. Den andra foldern, ”Du som stödjer någon i din närhet kan också behöva stöd och hjälp”, är framtagen inom SKR:s Kraftsamling för psykisk hälsa, och riktar sig till anhöriga. Foldern kan underlätta för verksamheter att sprida information om vilket stöd som finns att få både lokalt och nationellt.

Epost: info@anhoriga.se

Kontakt: Annica Larsson-Skoglund

Tel: 0480-41 80 20

anhoriga.se
Nka Broschyr